Finansiell modellering – när, varför och hur? - DataPartner Software

Nyheter & Evenemang

Press to learn more about Invest for Excel software!

News

Finansiell modellering – när, varför och hur?

11.6.2019

DEFINITION AV FINANSIELL MODELLERING

Finansiell modellering går ut på att skapa en abstrakt representation (en modell) av en verklig finansiell situation. [1] Det är en matematisk modell som ska representera prestationen av en finansiell tillgång, ett affärsprojekt eller någon annan investering i förenklad form.
________________________________________
[1] Wikipedia

Användningsområden av finansiell modellering

  • Kapitalbudgetering och ekonomiska genomförbarhetsstudier
  • Ekonomisk analys av projekt
  • Affärsplanering, budgetering och prognosticering
  • Verksamhets- och tillgångsvärderingar
  • Livscykelkostnader
  • Strategisk scenarieplanering
  • Projektfinansiering och finansiell planering i företag

Praktisk tillämpning

Kapitalbudgetering och ekonomiska genomförbarhetsstudier

I normalfall behöver varje organisation noggrant granska alla investeringsmöjligheter av betydlig omfattning vad gäller tekniska, risk-, marknads-, miljö- och ekonomiska faktorer. Även icke-ekonomiska fördelar borde beaktas men man fokuserar på ekonomiska faktorer. Historiska data saknar ofta avgörande siffror när man ska fatta beslut om framtida åtgärder. Det nya projektet / affärsinitiativet måste modelleras utifrån: offerter, prognosticeringar och kvalificerade gissningar. En finansiell investeringsmodell behöver upprättas och granskas många gånger innan ledningen kan gå igenom investeringsförslaget.

Ekonomisk analys av projekt

Vid större projekt med långsiktiga följder är situationen i stort sett densamma som vid kapitalbudgetering. Ofta kan projekt även vara korttidsprojekt och sakna kapitalkostnader men korttidsprojekt behöver ändå modelleras för att simulera lönsamheten och kassaflödena. Perioden är visst kortare, kanske månader eller kvartal, men i övrigt sker modellering på samma sätt för att säkerställa att projektet ger den nödvändiga avkastningen.

Affärsplanering, budgetering och prognosticering

När det gäller affärsplanering, budgetering och prognosticering så ser saken lite annorlunda ut. Även om man fortfarande fokuserar på finansrapporter och prognosticering så utgår prognosen från faktiska uppgifter från redovisningen, med förbehåll för förändringar. Nära samarbete med redovisningsteamet kräver välfungerande samordning med redovisning. Särskilt om uppgifterna uppdateras varje månad och prognoser justeras regelbundet. Budgetering genomförs ofta efter konto, månad och kostnadsställe med hjälp av särskilda budgeteringsverktyg. Budgeten jämförs sedan månatligen med faktiska siffror.

Earnings and Cash Flow

Verksamhets- och tillgångsvärdering

Verksamheter värderas ofta av analytiker på investeringsbanker och konsultbolag med hjälp av egna värderingsmodeller. Större företag har även egna M & A-avdelningar. Små och mellanstora företag behöver möjligheten att enkelt genomföra egna interna värderingar. Värderingen bygger även här på finansiell modellering med underlag i historiska data och prognosticering vilket ger en god skattning av framtida kassaflöden och vissa nyckeltal. Den idealiska lösningen är att kunna värdera den egna verksamheten med utgångspunkt i din långsiktiga verksamhetsplanering.

Livscykelkostnader

Man fokuserar ofta för mycket på investeringskostnader i början och för lite på kommande användnings- och underhållskostnader. Vidare är det svårt att jämföra inköp och leasing om man inte använder finansiell modellering för att generera kassaflöden under objektets hela livslängd. Den pålitligaste metoden för kostnadsjämförelse mellan konkurrerande lösningar är att uppskatta alla kostnader under hela livscykeln och sedan dra av kassaflöden för alternativen för att jämföra dem.

Strategisk scenarieplanering

När ett företag gör långsiktiga planer så har man olika vägar att välja mellan. Varje väg öppnar nya möjligheter. Övervägande av kommande möjligheter som varje alternativ erbjuder förutsätter avancerad finansiell modellering av varje scenario. Den svåra delen är att uppskatta siffrorna, annars är det vanlig finansiell modellering kombinerad med sannolikheter och värdering av olika alternativ.

Projektfinansiering och finansiell planering i företag

Det spelar ingen roll om projektekonomin ser bra ut eller inte – om du inte kan finansiera det. Modellering av projektfinansiering är den nästa etappen efter lönsamhetsanalys. Att hitta optimal finansiering är ofta en iterativ process. Hantering av komplicerade bankvillkor kräver vissa specialkunskaper och modelleringsfärdigheter. Och det är viktigt att redovisa finansieringsposter korrekt i finansrapporter och NPV-beräkningar. Vid affärsplanering är utmaningen även större då man behöver modellera hela låneportföljen.

Finansiella modellerare och den vanliga Excel-användaren

Finansiella modellerare

Det finns vissa professionella modellerare med goda kunskaper inom både Microsoft Excel och finanser. De förstår hur olika variabler hänger ihop, de förstår känsligheten och hur avvikelser i indata påverkar resultaten och hur de ska modelleras i Excel.  Och de förstår dina behov. De skapar kompakta, effektiva modeller som endast uppfyller de nödvändiga funktionerna. Du borde anse dig lyckligt lottad om du har tillgång till en professionell modellerare.

Den vanliga Excel-användaren

Resten av oss, särskild inom finanser, litar ganska ofta på Excel när vi ska skapa nödvändiga kalkyler och modeller för ledning av verksamheten. Vi skapar snabbt enkla ad-hoc-kalkyler eller upprättar egna modeller, och vi förbättrar dessa kontinuerligt eller helt enkelt bygger vidare på dem. Det är så vi gillar det. Nåväl, inte alla, men det är ganska många som trivs. Vi räknar inte arbetstimmarna. Efter en tid, efter att vår modell har växt och genomgått många ändringar, så upptäcker vi att vi håller på att förlora kontrollen och att fel redan har förekommit. Ojdå!

Alternativet – Invest for Excel® av DataPartner

Invest for Excel® - varför?

Tänk om du kunde spara den tid som du lägger på att bygga upp modeller! Tänk om du kunde faktiskt lita på kalkylerna! Tänk om du kunde i stället koncentrera dig på verksamhetssiffror! Tänk om du kunde genomföra en känslighetsanalys med en klick och utan att äventyra den ursprungliga beräkningen! Tänk om du kunde få felfria finansrapporter automatiskt! Tänk om du kunde konsolidera på ett enkelt sätt och lämna ut interna transaktioner! Tänk om du hade en projektfinansieringsmodell inbyggd i din projektmodell! Tänk om din modell kunde innehålla Monte Carlo-analys! Tänk om du kunde enkelt jämföra olika alternativ för att välja det bästa! Listan kunde bli betydligt längre men du fattar säkert vad jag menar.

Invest for Excel® - bakgrunden

Den allra första versionen av Invest for Excel®    lanserades i december 1995 och sedan dess har programmet genomgått väsentliga förbättringar i nära samarbete med våra kunder världen över. Invest for Excel®    utarbetades av DataPartner Oy i Finland, ett företag med 31 års erfarenhet av finansiell modellering som stöds av ett nätverk av 35 lokala partners i olika länder. Programvaran var från början avsedd för kapitalbudgetering men den har med åren utvecklats till ett allmänt program för finansplanering som används i alla möjliga områden av finansiell modellering. Invest for Excel®    är en branschledande produkt som används av 1 700 organisationer i 54 olika länder.

Invest for Excel® - vad är det för något?

Invest for Excel®    är en hybrid av Excels funktionalitet och en standardprogramvara. Mallarna för Invest for Excel® inkluderar ett uttömmande urval av finansrapporter och projektvärderingar. Invest for Excel    ®    är optimerad för lätt och snabb modellering – det fungerar i varje bransch och vid varje typ av projekt eller verksamhet. Du kan komma direkt till verksamhetsmodellering utan att skapa modellen eller någon invecklad formel. Du har en lång lista över olika verktyg och funktioner till hands som underlättar ditt liv – och som du aldrig skulle kunna skapa i din egen modell, även om du ville göra det. Och allt är Excel-baserat! Det är en välkänd miljö där du känner dig trygg och som möjliggör dig att lägga till egna tabeller, rapporter och formler samt importera och exportera dina siffror. Du behåller alla funktioner av Excel och har tillgång till systemet och verktygen av Invest for Excel®.

Vill du veta mer?

Närmare information om Invest for Excel®: www.datapartner.fi

Ladda ned testversionen:   https://www.datapartner.fi/download

Kontakta mig gärna om du har frågor eller vill boka ett webbmöte:

Jens Westerbladh
e-post: jw@datapartner.fi
Telefon (kontor): +358 19 54 10 112

Jens Westerbladh, M.Sc. (econ)

Tillbaka