Livscykelkostnad som jämförelsemetod - DataPartner Software

Nyheter & Evenemang

Press to learn more about Invest for Excel software!

News

Livscykelkostnad som jämförelsemetod

24.5.2019

Den pålitligaste metoden för att jämföra kostnader av konkurrerande lösningar är att uppskatta alla kostnader under hela livscykeln och sedan beräkna NPV, t ex med hjälp av Invest for Excel®. Det resulterande nettonuvärdet (NPV) kan jämföras med nettonuvärdet för andra alternativ genom att använda jämförelsetabellen i Invest for Excel®. Vid kostnadsjämförelse är NPV negativt. Scenariet med minst negativt NPV är det bästa alternativet. Avkastning kan inte användas som indikator. IRR och MIRR kan ibland användas men inte alltid. NPV och NPV som månatlig annuitet fungerar bäst vid kostnadsjämförelser.

Vi illustrerar detta med ett exempel. Låt oss anta att en offentlig organisation behöver mer utrymme för verksamheten. Organisationen har 4 olika möjligheter för att lösa problemet:

  • De kan hyra extra lokaler,
  • bygga nya lokaler,
  • renovera gamla lokaler eller
  • välja offentlig-privat partnerskap (PPP).

De 4 alternativen har helt olika kassaflöden, så de kan endast jämföras med hjälp av NPV-metoden.

Siffrorna i dessa fall är fingerade och återspeglar inte verkligheten. Vi antar en 2% kostnadsinflation och använder en nedskrivningssats på 3% (genomsnittlig vägd kapitalkostnad [WACC]). För att beräkna kassaflöden behöver man modellera alla Capex och Opex, bl a köpeskilling, bygg- och installationskostnader, driftkostnader, underhålls- och förbättringskostnader samt restvärde eller kostnad vid utgången av ägarförhållandet eller livslängden.

Se de olika kassaflöden för alternativen Hyra, Nybyggnad, Renovering och Offentlig-privat partnerskap på bilden nedan (klicka på bilden för att zooma in):

Kassaflödesanalyser av Invest for Excel efter scenario:

Jämförelsetabell av Invest for Excel med alla fyra scenarioalternativ:

Bild ovan. När du jämför nuvärdet av CAPEX och OPEX för scenarioalternativen så får du en neutral, objektiv jämförelse. Resultatet kan bli överraskande. Kom ihåg att det bästa alternativet är scenariet med minst negativt NPV.

De fyra alternativa kassaflöden enligt ovan är mycket olika. Alternativet Hyra ger ett jämnt kassaflöde medan Nybyggnad kräver en stor investering i början. Renovering kräver mindre investering i början jämfört med nybyggnad men underhålls- och driftkostnaderna är högre än för nybyggnad. Vid Offentlig-privat partnerskap har vi antagit att den privata partnern uppför den nya byggnaden och förvaltar den i 5 år. Den offentliga organisationen betalar en helhetsavgift i 5 år och förvärvar sedan byggnaden mot en överenskommen köpeskilling.

  • Livscykelkostnad (LCC) eller kostnadsanalys för livscykeln (LCCA)

Summan av alla diskonterade kostnader under hela livslängden av vara, tjänst, konstruktion eller system eller under en viss period. Den inkluderar köpeskilling, installationskostnader, driftkostnader, underhålls- och förbättringskostnader samt restvärde eller kostnad vid utgången av ägarförhållandet eller livslängden. Den är en finansiell bedömning.

  • Jämförelser av livscykelkostnader

En metod för jämförelse av olika alternativ med hjälp av livscykelkostnad.

Läs mer: Jens Westerbladh, DataPartner
www.datapartner.fi
Ladda ned testversionen av Invest for Excel här:
www.datapartner.fi/download
Boka ett gratis webbmöte här:
https://www.datapartner.fi/en/request-a-web-meeting

Tillbaka