Workshop – Värdering, förvärv & nedskrivningsprövning - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Workshop – Värdering, förvärv & nedskrivningsprövning

Agenda

 • Introduktion till kassaflödesbaserad värdering av företag
 • Metoder och nyckeltal som används i företagsvärdering

Praktisk case-studie
Alla deltagare deltar aktivt i workshopen och gör alla beräkningar självständigt, handledd av en handledare.

 • Skapande av an kassaflödesbaserad modell steg för steg
 • Inmatning av tidigare bokslut med fokus på ingående balans
 • Inkomst- och utgiftsmodellering (prognos)
 • Ersättnings- och tillväxtinvesteringar
 • Analys av rörelsekapital
 • Kassaflödesanalys
 • Balansräkning prognos
 • Beräkning av residualvärde. Prognos för evig konsol.
 • Värdering av företaget (DCF-värdering)
 • fritt kassaflödesbaserat nettovärde (nuvärdesberäknat värde på eget kapital)
 • Enterprise värdet (transaktionspris)
 • Värderingsmultipler (Enterprise värde/ EBITDA, Enterprise värde/ EBIT, Eget kapitalvärde/EBITDA, Eget kapitalvärde/EBIT)
 • Förvärvskalkyl
 • Finansiering av förvärv
 • Hur påverkas köpande bolag av förvärvet?
 • Effekter av anskaffningar på koncernens resultat- och balansräkning
 • Känslighetsanalys
 • Beräkning av goodwill
 • Allokering av betalt överpris på tillgångar
 • Skapande av en IFRS3-balans med aktuella värden för tillgångar och skulder
 • Olika tekniker för jämförelser av investeringar
 • Konsolideringar av företag för långsiktig koncernprognos
 • Nedskrivningsprövning

Detaljerad beskrivning

Målet med workshopen är att ge dig grundläggande färdigheter i att göra en värdering av företag och affärsverksamheter. Värderingen är baserad på en diskonterad kassaflödesmodell. Värderingen genomförs med programmet Invest for Excel Enterprise. Deltagarna deltar aktivt i alla delar av kalkylerna.

Du kommer att bli introducerad till alla delar av värderingen och förvärvsanalysen. Du kommer att se de bästa ramarna för att organisera din beräkning och du får grundläggande insikter i hur olika element påverkar värderingen. Vidare lär du dig tolka lönsamhetsrapporter och genomföra känslighetsanalyser.

Utöver detta kommer du också att lära dig vilka parametrar i dina investeringar som är de mest känsliga och involverar mest risk. Utbildningen innehåller också en analys av investeringars inverkan på koncernnivå. Under utbildningen kommer olika tekniker att jämföra och konsolidera investeringsprojekt att gås igenom. Du kommer att lära dig metodologin för värdering av immateriella tillgångar såsom exempelvis kundbas eller brand.

Dessutom demonstreras hur en omvandling av bokslutsvärden från GAAP till nuvärden i enlighet med IFRS3 sker. Vi gör en nedskrivningsprövning av goodwill och genererar en verifikationsrapport för bokslutsbilagor. Du blir också introducerad till finansieringsmodulen, där du kan bestämma finansieringsschemat för din investering.

Sammanfattat kommer du att lära dig affärsplanering, värdering, nedskrivningsprövning och finansiering på ett praktiskt sätt genom Invest for Excel:s funktioner.

Utbildningen är inriktad på genomförandet av riktiga case-studier om värderingar. Alla deltagare deltar aktivt i workshopen och gör alla beräkningar självständigt, handledd av en handledare.

Varje deltagare erhåller ett certifikat som bevis på kompletteringen av seminariet om affärsvärdering och nedskrivningsprövning.

Förhandskrav

Grundläggande färdigheter i Excel.

Utbildningens resultat

 • Du blir snabbt bekant med de grundläggande koncepten och terminologin som
 • används i kassaflödesmodellering och värdering
 • Du kommer att känna till alla prestationsindikatorer och hur du analyserar dem
 • Du känner till hur du skapar en värdering med Invest for Excel
 • Du känner till de grundläggande funktionerna i Invest for Excel
 • Du har färdigheterna att genomföra investeringsanalyser självständigt
 • Du har kunskapen att beräkna goodwill av anskaffningar
 • Du har kunskap om tillgångsvärdering i enlighet med IFRS3
 • Du har kunskapen att genomföra en professionell värdering

Pris

Seminarium per 1 dag:

SEK 7330 / person
SEK 12177 / person 2 dagar
Minimum antal deltagare per workshop: 4
Priserna inkluderar ej MOMS
Kunder med underhållsavtal som inkluderar utbildning får delta gratis 1 dag per år per användarlicens.

Anmälan

Du kan anmäla dig/delta genom att skicka e-post till: [email protected] Telefon: +46 8 6423 050 

Kurskalender