Invest for Excel - Användningsområden t.ex. företagsvärdering - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Invest for Excel - Användningsområden

Värdering av företag eller verksamheter

Med Enterprise-versionen av Invest for Excel kan du göra värderingar av företag eller verksamheter i samband med förvärv, samgående eller försäljning. För dina analyser av framtida kassaflöden kan du inkludera alla intäkts- och kostnadsposter i resultaträkningen samt bokslutsdata. Flexibiliteten i modellering av verksamheten är en av Invest for Excels starka sidor.

Genom att inkludera historiska resultat- och balansräkningar blir värdebedömningen mer omfattande och pålitlig. Break-even- och känslighetsanalyser hjälper dig i dina modelleringar. Programmet visar hur företagsförvärvet påverkar koncernens resultaträkning, kassaflöde, balansräkning och nyckeltal.

Värderingen kan göras både på kassaflöde till bolaget och på kassaflöde till eget kapital. Nyckeltal visas både från bolagets synvinkel och från ägarnas synvinkel.

Invest for Excel Enterprise gör goodwill beräkning både enligt svensk och internationell redovisning. Du får möjlighet att allokera övervärde enligt IFRS. Programmet stöder impairment test på goodwill och producerar ett komplett verifikat på testet. Även finansieringen av förvärvet kan modelleras och beaktas i koncernbokslut.

Programmet gör även en IFRS-rapport med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys enligt IFRS format.

Invest for Excel Enterprise versionen gör företagsvärderingen i första hand baserat på diskonterade kassaflöden men programmet stöder även andra metoder som substansvärdering, avkastningsvärdering och multipelvärdering.

[föregående] [nästa]