Success story - Stora Enso - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Success story - Stora Enso

Kundberättelsen på engelska i PDF-format

"Det här affärsverktyget har uppfyllt sin uppgift inom vår koncern och vi kan starkt rekommendera det"

Att välja rätt affärsverktyg

Den europeiska massa- och pappersindustrin är ett utmärkt exempel på hur konkurrenskraft och hållbarhet kan gå hand i hand. Detta stämmer speciellt väl in på Stora Enso, som 2010 introducerade en ny affärsstrategi, Rethink-strategin, samt en ny företagsidentitet. Detta har inneburit att Stora Enso idag är både konkurrenskraftig och uthållig.

Som en del i Rethink-strategin förlitar sig Stora Enso på Invest for Excel® som stöd vid komplicerade beräkningar och insiktsfull projektering vid investeringsplanering. Invest for Excel® säkerställer tillförlitlighet och jämförbarhet av både investering i nya produktionsanläggningar och investering i befintliga produktionsanläggningar.

Behovet av Invest for Excel® blev uppenbart redan år 2000. Efter att ha använt ett större antal enskilda licenser köpte Stora Enso en koncernlicens av Enterprise-version av Invest for Excel® år 2006.

Komplexa investeringsberäkningar blev enklare

Som ett ledande företag inom massa och papper arbetar Stora Enso aktivt i en kapitalintensiv bransch där omfattande investeringsbeslut måste planeras och motiveras innan implementering. Således för att skapa underbyggda investeringsförslag är det väsentligt att säkerställa korrekta beslutsunderlag. Ett sådant underlag skapar Invest for Excel®, ett standardiserat affärsverktyg som förhindrar felberäkningar och som uppskattar lönsamheten.

”Investeringsplanering består av flera steg: strategisk planering, förstudie och genomförandestudie samt implementering. Genomförande-steget är det mest utmanande därför att det innehåller de största riskerna. Fel som görs här kommer att påverka lönsamheten av hela investeringen väsentligt. För det steget ger Invest for Excel® korrekta beräkningar och en realistisk prognos”, säger Markus Mannström, Vice VD, Investeringar och operativa avdelningen.

Stora Enso har infört koncernlicens av Invest for Excel® på alla sina produktions-anläggningar och kontor över hela världen. ” Invest for Excel® har potential att bidra till vår planeringsprocess särskilt genom att göra den mer transparent, jämförbar och pålitlig”, säger Antti Lindqvist, Chef för koncernstrategi och investeringar, entusiastiskt.

Lindqvist hävdar också att ”Invest for Excel® har haft en positiv påverkan på kvalitén på investeringsäskandet”.

Framgångsrik implementering

Stora Enso betonar det faktum att beräkningar med Invest for Excel® är nyckeln till att förstå hur man värderar risker vid investeringar på ett korrekt sätt. Detta är möjligt tack vare affärsverktygets förmåga att ge en översiktsbild av investeringens lönsamhet. Verktyget har även en annan fördel: ”en lätthanterlig känslighetsanalys för nyckelparametrar”.

Enligt Lindqvist påskyndar Invest for Excel® investeringsprocesserna ”att förändra viktiga antaganden och göra andra ändringar i beräkningarna är lätt i Invest for Excel®.”

Markus Mannström tillägger att ”programmet kan stödja investeringsplanering i de olika bolagen, till exempel för en controller på en fabrik eller andra affärsområden. Dessutom kan projektchefer och fabrikschefer dra fördel i sina lokala projektkalkyler och strategiska planering.”

”Det här affärverktyget har uppfyllt sin uppgift inom vår koncern och vi kan starkt rekommendera det”, utvärderar Markus Mannström Invest for Excel®’s kapacitet, i positiva ordalag.

Förträfflig teknisk support och utbildning

Hösten 2011 deltog Stora Enso vid ett antal utbildningstillfällen med experter från Datapartner. Vid utbildningstillfällena tillhandahöll Datapartner utbildningsmaterial till Stora Enso såsom praktikfall och övningsuppgifter relaterade till bolagets verksamhet. ”Utbildningarna och materialet från Datapartner har uppskattats mycket inom företaget,” säger Markus Mannström.


Datapartner erbjuder många andra sätt att stödja implementering och användande av Invest for Excel®; såsom telefonsupport, on-line utbildning, e-post och webbkonferenser.

Copyright 2012 Datapartner Oy. Senaste uppdatering 2012. Alla rättigheter reserverade.Företagsfakta

Stora Enso
www.storaenso.com

Om företaget

Stora Enso beskriver sig själv som ett världsledande företag inom hållbar skogsindustri. Stora Enso beskriver sin mission enligt följande: Vi ska vinna med lösningar baserade på förnybara råvaror. Stora Enso ingår i Global 100-listan över världens mest hållbara företag och är även inkluderat i Dow Jones Sustainability Index och FTSE4Good Index.

Branch

Massa, papper, träprodukter och biobränsle

Verksamhetsområde

85 produktionsanläggningar
i 35 länder på fem kontinenter

Omsättning

11 miljarder EUR (2011)

Antal anställda

Ca. 30 000 (2012)