Success story - Neste - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Success story - Neste

Läs komplett kundcase (PDF)

"NESTE fann Invest for Excel® vara ett kassaflödesmodellerings-program med ett övertag"

Företagspresentation

Neste är ett raffinerings-och marknadsföringsbolag vars verksamhet är inriktad på högkvalitativa trafikbränslen med låga utsläppsnivåer. Koncernen bildades 1948 och har idag omkring 5 000 anställda och är världens största leverantör av förnyelsebar diesel. Man producerar många olika typer av petroleumprodukter. Neste Oil finns på ”The Global 100 list” som en av världens mest hållbara företag.

När ett behov uppstår

Neste började använda Invest for Excel® redan i början av 1990-talet i Borgå-raffinaderiet. Då fanns endast ett fåtal användare i Neste. Fast programvaran hela tiden har vidareutvecklats tycker ekonomichef Kjell Tallberg att den var mycket avancerad redan från början.

Innan man implementerade Invest for Excel® var Microsoft Excel® det huvudsakliga program som användes för att arbeta med finansiella beräkningar. Man ville emellertid hitta ett mer effektivt sätt att hantera sina beräkningar. Invest for Excel® erbjöd färdiga mallar och pålitlig programvara för att utföra beräkningar på ett enhetligt sätt. Innan man implementerade Invest for Excel® använde olika enheter olika sorts programstöd. Nu när alla använder samma programvara är det lättare att jämföra och att vidarebefordra beräkningar inom koncernen.

Invest for Excel® möjliggjorde nya lönsamhetsberäkningar, t ex. används det för speciella projekt eller för att jämföra olika tänkbara lösningar.

Nätverk och funktionalitet

För närvarande har Neste Oil ungefär trettio anställda som använder Invest for Excel®. Programmet används på bolagets kontor i Finland, Singapore, Nederländerna och Ryssland. Möjligheten att göra språkbyte i Invest for Excel® sparar mycket tid och arbete.

”Vi kan göra beräkningar på finska och när vi sedan presenterar dem för beslutsfattare är det väldigt enkelt att byta till engelska” berättar Kjell Tallberg, ekonomichef på Neste Oil.

Den funktionen har också varit användbar på försäljningssidan eftersom man har tankstationer i Ryssland. Engelska, finska och svenska är de mest använda språken inom koncernen.

Programmet används mest på Nestes raffinaderier och andra produktionsanläggningar. De enheter som har mest nytta av affärsverktyget är produktions-, utvecklings- och ekonomiavdelningar. De enheter som inriktar sig på oljeraffinering samt förnyelsebara bränslen använder programmet i stor utsträckning då de är produktionsenheter, men även enheter för försäljning av olja använder det också i stor omfattning.

Invest for Excel® används också på Nestes dotterbolag, t ex i Singapore och Belgien där de även deltagit i utbildning av programmets funktioner och användningsområden.

Fördelar med Invest for Excel®

Neste såg klara fördelar med kassaflödesprogrammet Invest for Excel®.
”Beräkningar görs numera på ett enhetligt sätt”, förklarar Kjell Tallberg.

Implementeringen av programmet har gjort det lättare att diskutera beräkningar och resultat eftersom alla som arbetar i Invest for Excel® använder samma terminologi.

En av de mest användbara funktionerna i Invest for Excel® är ”distribuera”. ”Man kan kopiera beräkningarna från en period till en annan och bara göra förändringar”, förklarar Kjell Tallberg. Distributionsfunktionen är väldigt praktisk för hantering av indata. Det har visat sig väldigt användbart, speciellt då bolaget räknar på kalkylperioder på femtio eller sextio år i raffinaderierna; allt man då behöver göra är distribuera ut uppgifterna för hela perioden och sedan ändra period och påbörja en ny beräkning.

Teknisk support

Datapartner erbjuder sina kunder teknisk support, vilket Neste tycker är väldigt användbart, då supporten även innefattar formler samt att man uppdaterar programvaran på ett enkelt sätt.

Fördelar och kundnöjdhet 

Bolaget har en stark relation till programvaran. Enligt Nestes ekonomichef är alla inom företaget mycket nöjda med affärsverktyget. Man sparar mycket tid då samma programvara används i hela organisationen samt kan distribueras inom företaget. Controllerarbetet har förenklats också då det är lätt att se logiken i programmet och att följa de inmatade uppgifterna fram till resultatet.

För andra organisationer som är intresserade av Invest for Excel® vill Kjell Tallberg ge följande rekommendation:

”Programmet är användarvänligt, pålitligt och ger bra beslutsunderlag. -programmet är en vän du kan lita på.”

Neste menar att det går fort att lära sig Invest for Excel® eftersom det är Excel®-baserat. Till och med personer utan utbildning kan använda Invest for Excel®. Det är mångsidigt eftersom man kan mata in uppgifter som påverkar beräkningar i hela kalkylen. Känslighetsanalysen är välgjord. Underlagen från Invest for Excel® används även vid investeringsmöten.

  • Kjell Tallberg, ekonomichef på Neste, vilka företag skulle, enligt er åsikt, ha nytta av Invest for Excel®?
    ”Jag tycker att det är användbart för alla företag, även kommunala enheter som behöver göra beräkningar.”

 

Copyright 2012 Datapartner Oy. Senaste uppdatering 2017. Alla rättigheter reserverade.

Neste

Key Facts
Företagets namn

Neste 
www.neste.se

Om företaget

Neste är ett raffinerings- och marknadsföringsbolag vars verksamhet är inriktad på högkvalitativa trafikbränslen med låga utsläppsnivåer samt en tillväxtstrategi baserad på konventionell raffinering och högkvalitativt förnyelsebart dieselbränsle.

Branch

Produktion och distribution av olje- och biobaserade bränslen.

Verksamhetsområde

Stationer i Finland, baltiska länderna och Ryssland.
Produktionsanläggningar i Bahrain, Finland, Holland, Singapore och Sverige.

Omsättning

11,7 miljarder EUR (2016)

Antal anställda

ca. 5 000 (2016)