Kundcase - Kraftringen - DataPartner Software
Press to learn more about Invest for Excel software!

Kundcase - Kraftringen

"De flesta energibolag och deras marknadsförare skulle kunna ha oerhört stor nytta av Invest for Excel."

Bakgrund

Kraftringen Energis mål var att skaffa ett verktyg för avtalsberäkningar. Kraftringen Energi sökte efter stöd för en kassaflödesmodellering av kundaffärerna – från kundernas synvinkel.

Verktyget måste vara kapabelt till jämförelser mellan olika avtalsalternativ, och slutligen identifiera den mest optimala lösningen. Efter kundbaserade undersökningar skulle försäljningsavdelningen aktiveras för att förbereda erbjudanden. Invest for Excel fyllde dessa behov.

Beslutsprocessen

Vid Kraftringen Energi är kompetensen för investeringsbeslut tydligt formulerad. Beslutet vidarebefordras till koncernen om investeringens värde överstiger SEK N miljoner och till koncernens kommitté om beslutet överstiger SEK NN miljoner.

Investeringen antas ha en avkastning som motsvarar fastslaget avkastningskrav. Vissa investeringar görs på basis av strategiska behov med varierande lönsamhetskrav. I vissa omfattande projekt kan annorlunda prioriteter definieras men besluten fattas med stöd av beräkningar gjorda med Invest for Excel.

Hur började det hela?

"Hela affären började för oss genom att vi laddade ner testversionen av programmet. Vi hade ett inkommande projekt just då och vi ville kontrollera vilken metod som användes i Invest for Excel. Det verkade intressant, så vi kontaktade Datapartner för ytterligare information. Slutligen beslöt vi oss för att skaffa programmet", berättar dåvarande Finanschef Göran Strandberg, då ansvarig för koncernens finansiering, ekonomiförvaltning och rapportering.

Användningsområden för Invest for Excel

Invest for Excel tjänar inte uteslutande som ett verktyg för interna beräkningar utan har också en viktig roll i försäljningsprocesser och diskussioner med kunder.

Peter Jansson, ansvarig för kundprojekt och investeringar: "De flesta energibolagen och deras marknadschefer skulle ha stor nytta av Invest for Excel, speciellt om deras uppgift är att förse kunderna med lönsamhetsberäkningar, exempelvis för att ansluta sig till ett distriktvärmesnätverk. Det är en stor fördel att kunna utnyttja samma program för alla beräkningar."

Lars Göran Nilsson, dåvarande försäljningschef: "Före vi använde Invest for Excel, gjorde vi alla våra egna beräkningar runtom i företaget. Dessa användes sedan som supplement för projektberäkningsmodellerna. Nu används Invest for Excel för varje affärstransaktion och vi behöver inte längre grubbla över vilken diskonteringsmetod som bör användas. Invest for Excel erbjöd en standardiserad lösning för våra beräkningar. Självfallet kan vi vid behov ändra på våra antaganden. Alla kalkyler görs nu enligt samma principer. Invest for Excel garanterar ett felfritt sätt att göra beräkningar med. En annan fördel är att kalkylerna sparas som filer. Sammanfattat kan vi konstatera att Invest for Excel fungerar utmärkt".

Bruce Lillemor, dåvarande projektchef: "Jag är väldigt nöjd med Invest for Excel, speciellt med det faktum att alla nu gör beräkningar med samma program, samt att programmet är lätt att använda. Beräkningarna är konsistenta och felfria. Invest for Excel är lätt att använda – allt du behöver göra är att fylla i värdena. Programmet och dess beräkningsprinciper är välkända. Vi använder olika versioner av Invest for Excel, som är tillgängliga på servern. Beräkningsmodellerna behöver ej längre kontrolleras."

Nilsson: "Jag gör distriktvärmesberäkningar (exempelvis då en kund vill ansluta sitt hus till distriktvärmesnätet) samt beräkningar för gasdistribuering och för kunder med kylsystem. Invest for Excel används dagligen i anslutning till kundprojekt. Input för programmet inkluderar exempelvis avgifter som skall insamlas och de totala kostnaderna för kunden."

Skräddarsydd utbildning

Grundlig skolning ansågs som viktigt. Komplexa exempel genomfördes och prövades under skolningen. Efteråt valdes en aningen lättare modell för vardaglig användning. Speciellt försäljningspersonalen upplevde skolningen som mycket nyttig. Avtalsverksamheten, vilken det inledningsvis fokuserades på, har blivit det huvudsakliga användningsområdet för Invest for Excel.

Senast uppdaterad 2022. Alla rättigheter förbehålls.Nyckelfakta
Kraftringen Energi AB (publ) 

www.kraftringen.se

Om företaget

Koncernen har sina rötter i Lund i södra Sverige och företagets första aktiviteter kan dateras såpass långt tillbaka som 1863. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Verksamheten omfattar elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster. Antalet energikunder uppgår till

280 000 och 580 personer är anställda i koncernen.

Branch

Energi, gas, värme- och köldförsörjning

Omsättning

3.1 miljarder kronor (2020)

Rörelseresultat

SEK 461 miljoner kronor (2020)

Anställda

580 (2020)