Zapraszamy na warsztaty: Analiza finansowa projektu budowy biogazowni rolniczej z programem Invest for Excel - KATOWICE - 22 i 23 stycznia br. - DataPartner Software

Aktualności

Press to learn more about Invest for Excel software!

Aktualności

Zapraszamy na warsztaty: Analiza finansowa projektu budowy biogazowni rolniczej z programem Invest for Excel - KATOWICE - 22 i 23 stycznia br.

9.1.2019

Datapartner zaprasza na warsztaty szkoleniowe pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania, analizy i oceny projektów inwestycyjnych.

Termin: 22 i 23 stycznia 2019 r. z lunchem

Dzień pierwszy w godz. 9:30-16:30,

Dzień drugi w godz. 8:30-15:30.

Miejsce: Centrum Szkoleniowe Europrofes, Katowice, ul. Stawowa 10

Zgłoś swój udział

Zgłoszenia na warsztaty można dokonać wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub dzwoniąc pod numer telefonu (22) 389 61 10, by uzyskać więcej informacji. 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 15 stycznia br.  Liczba miejsc ograniczona!

Dla kogo

 • Dla osób z wykształceniem specjalistycznym, technicznym, inżynierskim oraz dla wszystkich zainteresowanych osób, które stoją przed zadaniem realizacji inwestycji budowy biogazowni i w tym kontekście połączenia wiedzy technicznej z kalkulacją przepływów pieniężnych, oceną rentowności i ryzyka inwestycyjnego.
 • Dla menedżerów i pracowników Firm z branży OZE i przedstawicieli Gmin.
 • Dla pracowników Controllingu oraz departamentów: Inwestycyjnego, Strategii, Planowania i Rozwoju, Finansowego.
 • Szkolenie przeznaczone jest również dla osób nie mających wykształcenia ekonomicznego.

Temat szkolenia

Tematem szkolenia jest "Analiza finansowa projektu budowy biogazowni rolniczej." Obszar zagadnień obejmuje praktyczne, finansowo-ekonomiczne, techniczne i środowiskowe aspekty analizy realizacji projektu budowy biogazowni rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z zastosowania technologii hydrolizy dla przygotowania wsadu do fermentacji. Przedstawimy Ci wszystkie etapy tworzenia przygotowania inwestycji budowy biogazowni rolniczej z technologią hydrolizy. Analiza, która będzie przeprowadzona na warsztatach obejmuje:

 • Analizę technologiczną (oszacowanie ilości energii elektrycznej i ciepła przy zastosowaniu zdefiniowanej struktury substratów z przewagą słomy). 
 • Analizę finansową zawierającą: 
 • Analizę rentowności dla projektu i kapitału własnego. 
 • Analizę wrażliwości dla kluczowych zmiennych projektu. 
 • Pełną analizę ryzyka metodą Monte Carlo. 
 • Analizę ekonomiczną z poziomu społecznego (metoda ExternE). 
 • Analizę efektu ekologicznego. 

Formuła szkolenia

Szkolenie zostało przygotowane w formie dwudniowych warsztatów.
Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń, wykonywaniu ćwiczeń i zadań.
W trakcie zajęć uczestnicy wykonają ćwiczenia i zadania związane z metodą (DCF Discounted Cash Flow). Modele finansowe będą wykonywane z zastosowaniem programu Invest for Excel®.

Agenda szkolenia (2 dni)

Dzień pierwszy

Technologia i podstawy analizy finansowej.

1. Wprowadzenie do szkolenia, sprawy organizacyjne.   
2. Krótka charakterystyka biogazowni rolniczej.   
3. Omówienie technologii hydrolizy w przygotowaniu substratów jako wsadu do fermentatora.   
4. Korzyści z zastosowania hydrolizy oraz porównanie do standardowej technologii.   
5. Obliczenia dla oszacowania ilości biogazu i w końcowym rezultacie ilości energii elektrycznej i ciepła (w układzie kogeneracyjnym) wyprodukowanych w biogazowni.  
6. Podstawy analizy finansowej projektów inwestycyjnych w metodyce zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – Discounted Cash Flow).     
7. Stopy dyskonta dla projektów inwestycyjnych. Średnioważony koszt kapitału (Weighted Average Cost of Capital – WACC).    
8. Zasady przygotowania modeli inwestycyjnych w metodyce DCF (Discounted Cash Flow).   
9. Podstawowe wskaźniki rentowności inwestycji (NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, DCVA) dla analizy finansowej – obliczenie i interpretacja.   

Dzień drugi

Studium przypadku dla inwestycji budowy biogazowni rolniczej z technologią hydrolizy

10. Analiza finansowa wraz z analizą rentowności projektu (metoda DCF):  

 • Oszacowanie nakładów inwestycyjnych (projekcja amortyzacji i wartości końcowej aktywów nabytych i wytworzonych w ramach projektu).  
 • Struktura finansowania projektu.  
 • Wykonanie rachunku wyników – przychody i koszty operacyjne (zmienne i stałe). 
 • Kapitał obrotowy dla modelu – należności, zapasy, zobowiązania.  
 • Przepływy pieniężne dla projektu nominalne i zdyskontowane.  
 • Analiza rentowności projektu z dofinansowaniem – obliczenie wskaźników rentowności NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, NPVe, IRRe, MIRRe i inne.  
 • Bilans dla projektu.  
 • Analiza wrażliwości (ryzyka dla zmiennych oszacowanych w pieniądzu) i obliczenie progu rentowności dla wybranych zmiennych.  
 • Analiza wskaźnikowa (wskaźniki branżowe).  
 • Wizualizacja analizy finansowej i ryzyka (analiza wrażliwości) w postaci wykresów projekcyjnych i analitycznych.  
 • Wykonanie modeli inwestycyjnych dla rozpatrywanych opcji.  
 • Wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wybranej (kluczowej zmiennej projektu metoda Monte Carlo – NPV dla ceny aukcyjnej jako badanej zmiennej.)
 • Wykonanie analizy opcji.  
 • Wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wybranej (kluczowej zmiennej projektu metoda Monte Carlo.)
  11. Wykonanie analizy ekonomicznej dla projektu – obliczenie ENPV, ERR i B/C.   
  12. Obliczenie efektu ekologicznego.   
  13. Błędy popełniane w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych modernizacyjno-odtworzeniowych.   
  14. Podsumowanie warsztatów i dyskusja uczestników.   

Rezultat szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą znali odpowiedzi na pytania:

 • Jakie są korzyści z zastosowania technologii hydrolizy w biogazowni rolniczej?
 • Jak oszacować ilość biogazu oraz w rezultacie końcowym wykonać bilans energetyczny dla biogazowni rolniczej z technologią hydrolizy?
 • Jak wykonać analizę finansową dla projektu budowy biogazowni rolniczej z technologia biogazowni?
 • Jak wykonać analizę efektywności finansowej dla projektu i kapitału własnego?
 • Jak wykonać analizę wrażliwości i obliczyć progi rentowności dla kluczowych zmiennych projektu (np. dla ceny aukcyjnej, nakładów inwestycyjnych, cen zakupu substratów itp.)?
 • Jak wykonać pełną analizę ryzyka inwestycyjnego metodą Monte Carlo?
 • Jak wykonać analizę ekonomiczną (korzyści społecznych) dla projektu budowy biogazowni rolniczej z technologią hydrolizy?
 • Jak obliczyć efekt ekologiczny dla projektu budowy biogazowni rolniczej z technologią hydrolizy?

Forma szkolenia

Na zajęcia prosimy zabrać laptop, gdyż podczas szkolenia skoncentrujemy się na kształtowaniu praktycznych umiejętności kalkulacji przepływów pieniężnych i analizy sprawozdań finansowych oraz oceny rentowności projektów inwestycyjnych. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń. W szkoleniu zostanie wykorzystane oprogramowanie Invest for Excel®, które dedykowane jest do budżetowania kapitałowego i wyceny przedsiębiorstw.

Wymagania sprzętowe

Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania programem MS Excel.

Prosimy o przyniesienie na zajęcia laptop o parametrach:

 • Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 or 2016, 32 or 64 bit lub Office 365 Desktop.
 • Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1 or 10, 32 lub 64 bit
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku

W celu przeprowadzenia szkolenia, uczestnicy będą proszeni o zainstalowanie oprogramowania Invest for Excel® (wersji testowej) na laptopach. Oprogramowanie można w każdej chwili odinstalować. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie i uzgodnienie z Administratorem IT możliwości instalacji programów na Państwa laptopach firmowych.

Jak się zapisać?

Zapisz się już dziś by zagwarantować swój udział w szkoleniu!
Wyślij e-mail: [email protected] 
Zadzwoń: 0-22 389 61 10 
Uwaga! Termin rejestracji na szkolenie upływa na 7 dni przed datą szkolenia.

Ceny

Szkolenie 2-dniowe dla 1 uczestnika: 1200 zł.

Dla dwóch uczestników z tej samej firmy: 2 200 zł.

Dla trzech uczestników z tej samej firmy: 3 000 zł. Ceny nie uwzględniają podatku VAT.

Prosimy o niedokonywanie wpłat przed potwierdzeniem przez organizatora dostępności miejsc. 

Cena obejmuje: 
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wersję testową Invest for Excel® edycja Enterprise, certyfikat ukończenia szkolenia oraz lunch i przerwy kawowe. Wersja testowa działa jak licencja i ma ograniczenia: stopa dyskontowa i stawka podatkowa są ustalone na określonym poziomie i nie można ich zmieniać, wskaźnik IRR nie jest wyliczony, oprocentowanie kredytu jest ustalone na określonym poziomie, ograniczenie czasowe – 30 dni od instalacji.

Powrót