Warsztaty „Rentowność i ryzyko inwestycji w nieruchomości komercyjne z programem Invest for Excel®." - Warszawa 22 i 23 marca br. Zapraszamy! - DataPartner Software

Aktualności

Press to learn more about Invest for Excel software!

Aktualności

Warsztaty „Rentowność i ryzyko inwestycji w nieruchomości komercyjne z programem Invest for Excel®." - Warszawa 22 i 23 marca br. Zapraszamy!

16.3.2018

Datapartner Oy (Finlandia) zaprasza na warsztaty szkoleniowe pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania, analizy i oceny projektów inwestycyjnych.


Termin: 22 i 23 marca 2018 r. z lunchem
Dzień pierwszy w godz. 9:00-17:00,
Dzień drugi w godz. 9:00-15:00.
Miejsce: Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123, Warszawa


Zgłoś swój udział

Zgłoszenia na warsztaty można dokonać wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub dzwoniąc pod numer telefonu (22) 389 61 10, by uzyskać więcej informacji.
TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 19 marca br.  Liczba miejsc ograniczona!

Dla kogo

 • Dla inwestorów,
 • Dla zarządców nieruchomości,
 • Dla wszystkich zainteresowanych osób, które zajmują się rentownością i ryzykiem projektów inwestycyjnych, w szczególności menedżerów i pracowników pracujących w działach controllingu, rachunkowości zarządczej oraz strategii i rozwoju.
 • Dla osób chcących poznać narzędzia wspierające modelowanie finansowe i wprowadzające zestandaryzowane podejście w ocenie rentowności projektów,
  Szkolenie przeznaczone jest również dla osób nie mających wykształcenia ekonomicznego.

Temat szkolenia

Tematem szkolenia jest „Rentowność i ryzyko inwestycji w nieruchomości z programem Invest for Excel®."

Informacja dla uczestników.

Przedmiotem szkolenia będzie wykonanie analizy finansowej dla rozwojowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w nieruchomość komercyjną. 
Analiza finansowa, która jest kluczową częścią Biznes Planu lub StudiumWykonalności przedsięwzięcia jak wyżej będzie zawierać:

 • Wykonanie wsadu inwestycyjnego.
 • Wykonanie projekcji amortyzacji aktywów, które będą wytworzone lub / i nabyte w trakcie realizacji projektu.
 • Wykonanie projekcji rachunku wyników.
 • Wykonanie projekcji kapitału obrotowego.
 • Wykonanie projekcji przepływów pieniężnych.
 • Wykonanie projekcji bilansu.
 • Analizę rentowności.
 • Analizę wrażliwości wraz z obliczeniem progów rentowności dla kluczowych zmiennych przedsięwzięcia biznesowego.
 • Analizę wskaźnikową.
 • Analizę ryzyka wykonaną metodą Monte Carlo.

Na zajęcia prosimy zabrać laptop, gdyż podczas szkolenia skoncentrujemy się na kształtowaniu praktycznych umiejętności związanych z wykonaniem wszystkich punktów analizy finansowej. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń. W szkoleniu zostanie wykorzystane oprogramowanie Invest for Excel® (wersja testowa), które dedykowane jest do budżetowania kapitałowego i wyceny przedsiębiorstw.

Agenda szkolenia (2 dni)

Dzień pierwszy

Wprowadzenie i kluczowe zagadnienia z podstaw analizy finansowej.

1. Wprowadzenie do szkolenia, sprawy organizacyjne.   
2. Rodzaje modeli (metodyka wykonywania analiz) w kontekście planowanej inwestycji w nieruchomości komercyjne (metoda różnicowa i metoda standardowa).   3. Typy i specyfika inwestycji w nieruchomości komercyjne (mieszkania, kamienice, biurowce, magazyny, ziemia, inwestycje celowe itp.)   
4. Przygotowanie wsadu do modelu inwestycyjnego – zebranie i opracowanie istotnych danych i informacji do wykonania modelu.   
5. Dane bazowe, struktura finansowania, nakłady inwestycyjne, dane do przygotowanie projekcji przychodów i kosztów operacyjnych oraz dane do wykonania projekcji kapitału obrotowego.    
6. Podstawy analizy finansowej projektów inwestycyjnych w metodyce zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – Discounted Cash Flow).     
7. Stopy dyskonta dla projektów inwestycyjnych. Średnioważony koszt kapitału (Weighted Average Cost of Capital – WACC)    
8. Zasady przygotowania modeli inwestycyjnych w metodyce DCF (Discounted Cash Flow).   
9. Podstawowe wskaźniki rentowności inwestycji (NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, DCVA) dla analizy finansowej – obliczenie i interpretacja.   

Dzień drugi 

Studium przypadku dla inwestycji komercyjnej (projekt rozwojowy – metoda standardowa).

10. Analiza finansowa wraz z analizą rentowności projektu (metoda DCF):  

 • Oszacowanie nakładów inwestycyjnych (projekcja amortyzacji i wartości końcowej aktywów nabytych i wytworzonych w ramach projektu).
 • Struktura finansowania projektu.
 • Wykonanie rachunku wyników – przychody i koszty operacyjne (zmienne i stałe).
 • Kapitał obrotowy dla modelu – należności, zapasy, zobowiązania.
 • Przepływy pieniężne dla projektu nominalne i zdyskontowane.
 • Analiza rentowności projektu – obliczenie wskaźników rentowności NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, NPVe, IRRe, MIRRe i inne.
 • Bilans dla projektu.
 • Analiza wrażliwości (ryzyka dla zmiennych oszacowanych w pieniądzu) i obliczenie progu rentowności dla wybranych zmiennych.
 • Analiza wskaźnikowa (wskaźniki branżowe). 
 • Wizualizacja analizy finansowej i ryzyka (analiza wrażliwości) w postaci wykresów projekcyjnych i analitycznych.
 • Wykonanie modeli inwestycyjnych dla rozpatrywanych opcji.
 • Wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wybranej (kluczowej zmiennej projektu metoda Monte Carlo – NPV dla ceny wynajmu jako badanej zmiennej.
 • Wykonanie analizy opcji.
 • Wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wybranej (kluczowej zmiennej projektu metoda Monte Carlo.   
  11. Rozwiązanie problemów biznesowych za pomocą modelu inwestycyjnego.   
  12. Błędy popełniane w przygotowaniu modeli inwestycyjnych.   
  13. Podsumowanie warsztatów i dyskusja uczestników.   

Rezultat szkolenia

 • Poznasz podstawowe zasady wykonywania analizy finansowej dla planowanej inwestycji w nieruchomości komercyjne.
 • Poznasz wskaźniki rentowności i w jaki sposób je analizować.
 • Poznasz, jak przygotować model biznesowy (finansowy) w oprogramowaniu Invest for Excel®.
 • Nauczysz się obsługiwać oprogramowanie Invest for Excel®.
 • Poznasz, jak wybrać najlepszą alternatywę w zbudowanych modelach i jak podjąć właściwą decyzję.
 • Poznasz w jaki sposób wykonać analizę ryzyka przedsięwzięcia biznesowego.
 • Poznasz najlepsze praktyki modelowania poprzez pracę z Invest for Excel® – narzędziem wspierającym analizy inwestycyjne używanym przez firmy z niemal wszystkich branż w 52 krajach – m.in. w PGE, PKN Orlen SA, KGHM Polska Miedź SA, Daimler, Neste, Fortum, Stora Enso. Invest for Excel® zaprogramowany jest w środowisku najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego - Microsoft Excel.

Forma szkolenia

Na zajęcia prosimy zabrać laptop, gdyż podczas szkolenia skoncentrujemy się na kształtowaniu praktycznych umiejętności kalkulacji przepływów pieniężnych i analizy sprawozdań finansowych oraz oceny rentowności projektów inwestycyjnych. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń. W szkoleniu zostanie wykorzystane oprogramowanie Invest for Excel® (wersja testowa), które dedykowane jest do budżetowania kapitałowego i wyceny przedsiębiorstw.

Wymagania sprzętowe

Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania programem MS Excel.

Prosimy o przyniesienie na zajęcia laptop o parametrach:

 • Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 or 2016, 32 or 64 bit lub Office 365 Desktop.
 • Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1 or 10, 32 lub 64 bit
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku

W celu przeprowadzenia szkolenia, uczestnicy będą proszeni o zainstalowanie oprogramowania Invest for Excel® (wersji testowej) na laptopach. Oprogramowanie można w każdej chwili odinstalować. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie i uzgodnienie z Administratorem IT możliwości instalacji programów na Państwa laptopach firmowych.

Jak się zapisać?

Zapisz się już dziś by zagwarantować swój udział w szkoleniu!
Wyślij e-mail: [email protected] 
Zadzwoń: 0-22 389 61 10 
Uwaga! Termin rejestracji na szkolenie upływa na 4 dni przed datą szkolenia.

Ceny

Szkolenie 2-dniowe dla 1 uczestnika: 1200 zł
Dla dwóch uczestników z tej samej firmy: 2 200 zł. Dla trzech uczestników z tej samej firmy: 3 000 zł. Ceny nie uwzględniają podatku VAT. Prosimy o nie dokonywanie wpłat przed potwierdzeniem przez organizatora dostępności miejsc. 
Cena obejmuje: 
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wersję testową Invest for Excel® edycja Enterprise, certyfikat ukończenia szkolenia oraz lunch i przerwy kawowe. Wersja testowa działa jak licencja i ma ograniczenia: stopa dyskontowa i stawka podatkowa są ustalone na określonym poziomie i nie można ich zmieniać, wskaźnik IRR nie jest wyliczony, oprocentowanie kredytu jest ustalone na określonym poziomie, ograniczenie czasowe – 30 dni od instalacji.

Powrót


      Bookmark and Share