Warsztaty 27 i 28 września, Warszawa - "Badanie efektywności i ryzyka inwestycji w OZE" - DataPartner Software

Aktualności

Press to learn more about Invest for Excel software!

Aktualności

Warsztaty 27 i 28 września, Warszawa - "Badanie efektywności i ryzyka inwestycji w OZE"

31.8.2011

Szkolenie - warsztaty:

Badanie efektywności i ryzyka inwestycji w obszarze OZE (Odnawialnych Źródeł Energii).

Patron medialny wydarzenia:

Ebinger Consulting (Polska) i Datapartner Oy (Finlandia) zapraszają na dwudniowe warsztaty szkoleniowe pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania, analizy i oceny projektów inwestycyjnych w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii.

Termin : 27-28 września 2011 – Warszawa (Golden Floor Atrium Al. Jana Pawła II 27) w godz. 10-16

Cel:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przygotowania, analizy i oceny projektów realizowanych w obszarze OZE, również projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w świetle wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Komisji Europejskiej.

Cel będzie osiągnięty poprzez przekazanie wiedzy, ćwiczenia, zadania i analizy wykonywane w trakcie zajęć szkoleniowych.

Dla kogo:

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób zajmujących się przygotowaniem, analizą i oceną projektów budowy obiektów związanych z nabyciem lub wytworzeniem aktywów będących bazą do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii.

Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania MS Excel.

Szkolenie przeznaczone jest również dla osób bez wykształcenia ekonomicznego.

Wymagania:

Prosimy o przyniesienie na zajęcia własnego laptopa.

UWAGA: Komputery będą wykorzystywane w trakcie zajęć od pierwszego do ostatniego dnia warsztatów.

Wymagania systemowe:

 • PC z procesorem Pentium lub większym
 • 128 MB pamięci (rekomendacja 256MB)
 • 70 MB wolnego miejsca na dysku
 • Microsoft Excel 2003 ,2007 lub 2010
 • Microsoft Windows 2000/XP/2003/ VISTA/7

Ważne:

W celu przeprowadzenia szkolenia, uczestnicy będą proszeni o zainstalowanie oprogramowania Invest for Excel (wersji testowej) na laptopach. Oprogramowanie można w każdej chwili odinstalować. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie i uzgodnienie z Administratorem IT możliwości instalacji programów na Państwa laptopach firmowych.

Agenda:

Pobierz pełen program warsztatów (plik pdf).

Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń, wykonywaniu ćwiczeń i zadań.

W trakcie zajęć uczestnicy wykonają 8 ćwiczeń i 1 zadanie. Modele inwestycyjne będą wykonywane metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), zgodną z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i KE, dla różnych przypadków, w tym dofinansowane z dotacji UE.

1 Dzień – zajęcia seminaryjne połączone z ćwiczeniami, zadaniami i analizą studium przypadków.

1. Wstęp do wykonania modeli inwestycyjnych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

2. Wartość pieniądza w czasie, inflacja, współczynnik dyskonta, wartość utraconych korzyści.

3. Koszt pieniądza. Czynniki kształtujące stopę procentową rozumianą jako koszt pieniądza.

4. Stopa procentowa - koszt kapitału (dla kapitału własnego i obcego). Realna stopa procentowa dla kapitału własnego.

5. Średnioważony koszt kapitału WACC.

6. Metody dyskontowe, omówienie założeń do przyjęcia odpowiedniej stopy dyskonta.

7. Procedura przygotowania projektów inwestycyjnych w formule zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

8.Obliczenie i interpretacja podstawowych wskaźników rentowności:

   a) NPV (Net Present Value - bieżąca wartość netto),

   b) IRR (Internal Rate of Return - wewnętrzna stopa zwrotu),

   c) MIRR (Modified Internal Rate of Return - zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu,

   d) IP (Profitability Index - indeks rentowności),

   e) DPP (Discounted Payback Period - zdyskontowany okres zwrotu).

9. Metodyka podejścia do przygotowania i oceny różnych projektów inwestycyjnych - interpretacja wyników analizy rentowności na różnych przykładach.


2 Dzień – Budowa modelu inwestycyjnego wraz z analizą rentowności i ryzyka dla projektu budowy Biogazowni z wykorzystaniem oprogramowania Invest for Excel®.

Case study: Projekt budowy Biogazowni rolniczej – budowa modelu inwestycyjnego:

1. Bilans energetyczny dla projektu.

i. Obliczenie zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną.

ii. Obliczenie ilości i wartości energetycznej biogazu.

iii. Obliczenie minimalnej mocy dla zespołu kogeneracyjnego.

2. Analiza finansowa projektu:

i. Oszacowanie nakładów inwestycyjnych (projekcja amortyzacji i wartości końcowej aktywów nabytych i wytworzonych w ramach projektu).

ii. Struktura finansowania

iii. Rachunek wyników – przychody i koszty operacyjne, koszty finansowania.

iv. Kapitał obrotowy – należności, zapasy, zobowiązania.

v. Przepływy pieniężne dla projektu i dostawcy kapitału własnego, analiza rentowności projektu bez dofinansowania – NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, DCVA, EVA

vi. Obliczenie kwoty dofinansowania metodą luki finansowej.

vii. Analiza rentowności projektu z dofinansowaniem – NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, DCVA, EVA

viii. Bilans dla projektu.

ix. Analiza wskaźnikowa – wskaźniki branżowe

3. Analiza wrażliwości, obliczenie progu rentowności i marginesów bezpieczeństwa dla wybranych zmiennych – cena sprzedaży energii elektrycznej, wielkość wyprodukowanej energii elektrycznej.

4. Wykonanie wykresów analitycznych (analiza wrażliwości) i projekcyjnych dla zagregowanych pozycji rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych..

5. Analiza ekonomiczna projektu:

i. Analiza kosztów i korzyści – zdefiniowanie korzyści z poziomu społeczno-gospodarczego.

ii. Analiza efektywności ekonomicznej – ENPV, ERR, B/C.

6. Analiza efektu ekologicznego obliczenie zaoszczędzonego CO2, SO2, NO2, CO, Pyłu.

Rezultaty:

Uczestnicy szkolenia będą przygotowani, by:

 • Wybrać metodę dla wykonania analizy finansowej i ekonomicznej projektu inwestycyjnego.
 • Przygotować założenia do wykonania analizy finansowej i ekonomicznej inwestycji (wsad do modelu inwestycyjnego).
 • Wykonać model projektu inwestycyjnego.
 • Wykonać analizę i ocenę rentowności finansowej i efektywności ekonomicznej projektu.
 • Prawidłowo wykonać projekcję dla modelu zakładającego współfinansowanie z dotacji.
 • Wykonać i ocenić efekty analizy wrażliwości i analizy scenariuszowej lub/i analizy opcji.
 • Wykonać analizę trwałości finansowej dla projektu oraz dostawcy kapitału.
 • Wykonać analizę ryzyka i dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego.
 • Podjąć prawidłową decyzję inwestycyjną na podstawie wypracowanych kryteriów decyzyjnych.

Ceny, terminy, lokalizacja:

Cena: 

Koszt szkolenia (cena netto)

2 dni  (27-28 września 2011)

1 000 zł  1 osoba

1 800 zł  2 osoby

2 400 zł  3 osoby

Dla rejestracji do 7 września oferujemy rabat!

Do podanych wyżej cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Dla organizacji finansujących koszt udziału pracowników w szkoleniu z środków publicznych usługa szkoleniowa jest zwolniona z podatku VAT – szczegóły na stronie www.ebinger.com.pl/Szkolenia

Dodatkowa zniżka 5 % dla jednostek samorządu terytorialnego, agencji rządowych, wyższych uczelni, klientów Ebinger Consulting i Datapartner Oy.

Dla uczestników biorących udział w szkoleniu cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w zajęciach.
 • Lunch.
 • Przerwy kawowe.
 • Materiały szkoleniowe:

   i. Skrypt szkoleniowy
   ii. Materiały na CD:

   - Prezentacje ze szkolenia.

   - Zbiór obowiązujących aktów prawnych obowiązujących dla realizacji projektu budowy biogazowni.

   - Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści.

   - Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

   - Przewodnik – Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych przygotowany przez jednostkę ds. ewaluacji (dokument Komisji Europejskiej).

   - Prognozy społeczno – ekonomiczne do roku 2020.

 • Otrzymanie pełnej, trzydziestodniowej, testowej, polskiej wersji programu Invest for Excel®(wersja Enterprise – najbardziej zaawansowana).
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

Rejestracja:

Rejestracja kończy się 20 września.

Prosimy o e-mail na adres: [email protected] lub telefon: +48 22 389 6110.

Zniżki dla wczesnych rejestracji do: 7 września.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia (faksem lub mailem) w terminie podanym w tabeli oraz wpłata należności za uczestnictwo w szkoleniu na
konto Datapartner najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Informacja dodatkowa:

Invest for Excel® to program wspomagający przygotowanie, analizę i ocenę projektów inwestycyjnych. W aplikacji można dokonywać projekcji projektów inwestycyjnych, przeprowadzać analizę rentowności oraz wykonywać analizę wrażliwości wraz z wizualizacją wyników. Raporty tworzone przez program są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (IAS) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS). Program jest stosowany przez największe organizacje na całym świecie (głównie w Europie).

Organizatorzy:

Datapartner Oy we współparcy z Ebinger Consulting. Datapartner Oy specjalizuje się od 1987 roku w opracowaniu rozwiązań IT do budżetowania kapitałowego, a Ebinger Consulting (dawna nazwa VBM Consulting) jest firmą doradczo-szkoleniową, działającą w obszarze szeroko pojętego controllingu, w tym rachunkowości zarządczej. Dzięki współpracy tych dwóch firm, powstają unikalne programy szkoleniowe łączące najlepsze sposoby modelowania finansowego oraz dużą wiedzę praktyczną.

O Ebinger Consulting

Firma świadczy usługi doradczo-szkoleniowe. Obszar zagadnień będących przedmiotem podstawowej działalności to analizy finansowo-ekonomiczne projektów inwestycyjnych, wykonywanie biznes planów, studiów wykonalności i szkolenia. W ostatnich czterech latach działalność doradcza i szkoleniowa była skoncentrowana na projektach z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii. Współpracowaliśmy z największymi korporacjami w Polsce m.in. ze spółkami grupy PGE i CIECH. Lista referencji jest do pobrania na stronie www.ebinger.com.pl/referencje

Ogólne warunki handlowe:

Jeśli uczestnik musi zrezygnować z udziału w szkoleniu i w przypadku gdy następuje zmiana uczestnika - organizator szkolenia musi być poinformowany o tym fakcie przed rozpoczęciem szkolenia.

Zmiana terminu szkolenia - informacja o chęci uczestnictwa w terminie późniejszym musi być przekazana organizatorowi najpóźniej 5 dni przed datą szkolenia. Jeśli informacja zostanie przekazana później, organizator pobiera 50% opłaty za uczestnictwo w szkoleniu.

Rezygnacja ze uczestnictwa w szkoleniu
– anulowanie rejestracji  musi nastąpić co najmniej 5 dni przed terminem szkolenia, by całkowita opłata została zwrócona. Jeżeli rezygnacja nastąpi później, organizator pobiera 50% wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 2 dni od terminu szkolenia, wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.

Nie uczestniczenie w szkoleniu bez uprzedzenia - Organizator pobiera 100% opłaty za szkolenie.

Powrót


      Bookmark and Share