Elnätsregleringen - Vilka effekter får de förväntade reglerna för intäktsramar år 2020-2023? - DataPartner Software

Nyheter & Evenemang

News

Elnätsregleringen - Vilka effekter får de förväntade reglerna för intäktsramar år 2020-2023?

9.4.2018

Myndigheterna håller nu som bäst på att förbereda sig för föreslagna förändringar inför nästkommande reglerperiod genom uppdatering av normvärdeslistor, förändringar i beräkning av avkastningskrav, nya avskrivningstider och metoder för effektiviseringskrav.


Vår erfarenhet är att många elnätsföretag ser det som en stor utmaning kunna skapa bra framtidsprognoser och beslutsunderlag vad gäller investeringar och underhåll av sitt elnät samt att man också nu försöker analysera vad de föreslagna förändringar kommer att kunna innebära för det egna verksamheten.

Då vi har mycket lång erfarenhet vad gäller investeringsberäkningar i energisektorn har vi på förfrågan från branschen sedan några år tillbaka utvecklat två beräkningsmodeller som stöder beslutsfattare i elnätsföretag i just de här frågorna.

Beräkningsmodellerna är utvecklade enligt bästa praxis i samråd med elnätsbolag som löpande lämnat värdefulla synpunkter och belyst de behov och utmaningar elnätsbolag upplever i sin vardag. Vi har redan från början också haft en god dialog med Energimarknads-inspektionen (EI) i de här frågorna. Våra modeller följer och uppdateras kontinuerligt med de förändringar som sker i regelverket.

I båda våra modeller kan få man ut resultat både som siffror och som grafer vilket underlättar presentation och diskussioner.

Den första modellen har som huvudsakliga syfte att stödja långsiktiga prognoser för investeringsbehov i elnätet. Modellen prognostiserar innevarande reglerperiod samt ytterligare två reglerperioder framåt. Kortfattat kan den beskrivas så att man matar in befintliga anläggningars NUAK-värden och anskaffningsår, därefter prognostiseras investeringar och utrangeringar för reglerperioderna samt de löpande kostnaderna med effektiviseringskrav. Därefter matar man in prognos och utfall löpande framåt av verkliga intäkter och verkliga kostnader (avskrivningar och löpande kostnader). Med modellens hjälp kan man enkelt se den förväntade utveckligen av de olika kostnads-och intäktsposterna samt simulera olika regulatoriska kalkylräntor för olika reglerperioder och därigenom jämföra intäktsram med prognos och utfall för verkliga kostnader samt göra andra analyser på andra ingående parametrar.

 Den andra modellen är sammankopplad med vårt program Invest for Excel©. Den är normalt tänkt att användas i senare skede i processen. Med den här modellen kan man enkelt göra beräkningar för lönsamhet (och ev. olönsamhet) för specifika investeringar då man även matar företagets egna avkastningskrav (kalkylränta) för projektet. Därigenom får man ett beslutsunderlag för att exempelvis kunna jämföra olika investeringsalternativ och rangordna dem. Vidare får man ett beslutsunderlag när det lönar sig att göra ersättningsinvesteringar, vilka investeringar det lönar sig att prioritera och vilka det lönar sig att vänta med.

I modellen matar man in vilka anläggningar som ska utrangeras och vilka som man avser att investera i. Programmet hämtar aktuella normvärden från uppslagstabell och indexerar dessa till rätt år. Därefter görs en kapitalkostnadsberäkning som beaktar avskrivningar och kalkylränta för både investeringarna och utrangeringarna. Därefter får man fram den reglerade elnätsavgiften som intäkt i nvesteringskalkylen. I den här modellen kombineras EI’s intäktsramar med verkliga utgifter och eget avkastningskrav. Därutöver kan man mata in förändringar i underhålls-, avbrotts,- och avbrottsvärderingskostnader samt felavhjälpning.

Funderar ni på vad de förväntade förändringarna kommer att innebära för ert bolag? Hör gärna av er till oss så kan vi ger er mer information om modellerna och naturligtvis även visa dem, antingen vid ett webbmöte eller vid ett personligt besök hos er.

Följ oss gärna i social medier för mer information. Vi planerar just nu ett webinar kring de här frågorna att genomföras senare i vår, mer information kommer inom kort.

Tillbaka


      Bookmark and Share