Analiza finansowa projektu budowy biogazowni rolniczej z programem Invest for Excel - DataPartner Software

Analiza finansowa projektu budowy biogazowni rolniczej z programem Invest for Excel

Temat szkolenia

Tematem szkolenia jest „Analiza finansowa projektu budowy biogazowni rolniczej.” Obszar zagadnień obejmuje praktyczne, finansowo-ekonomiczne, techniczne i środowiskowe aspekty analizy realizacji projektu budowy biogazowni rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z zastosowania technologii hydrolizy dla przygotowania wsadu do fermentacji. Przedstawimy Ci wszystkie etapy tworzenia przygotowania inwestycji budowy biogazowni rolniczej z technologią hydrolizy. Analiza, która będzie przeprowadzona na warsztatach obejmuje:

 • Analizę technologiczną (oszacowanie ilości energii elektrycznej i ciepła przy zastosowaniu zdefiniowanej struktury substratów z przewagą słomy). 
 • Analizę finansową zawierającą: 
 • Analizę rentowności dla projektu i kapitału własnego. 
 • Analizę wrażliwości dla kluczowych zmiennych projektu. 
 • Pełną analizę ryzyka metodą Monte Carlo. 
 • Analizę ekonomiczną z poziomu społecznego (metoda ExternE). 
 • Analizę efektu ekologicznego. Formuła szkolenia Szkolenie zostało przygotowane w formie dwudniowych warsztatów. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń, wykonywaniu ćwiczeń i zadań. W trakcie zajęć uczestnicy wykonają ćwiczenia i zadania związane z metodą (DCF Discounted Cash Flow). Modele finansowe będą wykonywane z zastosowaniem programu Invest for Excel®.

Formuła szkolenia

Szkolenie zostało przygotowane w formie dwudniowych warsztatów.
Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń, wykonywaniu ćwiczeń i zadań.
W trakcie zajęć uczestnicy wykonają ćwiczenia i zadania związane z metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (Discounted Cash Flow). Modele finansowe będą wykonywane z zastosowaniem programu Invest for Excel®.

Agenda szkolenia (2 dni)

Dzień pierwszy

Technologia i podstawy analizy finansowej.

1. Wprowadzenie do szkolenia, sprawy organizacyjne.
2. Krótka charakterystyka biogazowni rolniczej.
3. Omówienie technologii hydrolizy w przygotowaniu substratów jako wsadu do fermentatora.
4. Korzyści z zastosowania hydrolizy oraz porównanie do standardowej technologii.
5. Obliczenia dla oszacowania ilości biogazu i w końcowym rezultacie ilości energii elektrycznej i ciepła (w układzie kogeneracyjnym) wyprodukowanych w biogazowni.
6. Podstawy analizy finansowej projektów inwestycyjnych w metodyce zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – Discounted Cash Flow).
7. Stopy dyskonta dla projektów inwestycyjnych. Średnioważony koszt kapitału (Weighted Average Cost of Capital – WACC).
8. Zasady przygotowania modeli inwestycyjnych w metodyce DCF (Discounted Cash Flow).
9. Podstawowe wskaźniki rentowności inwestycji (NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, DCVA) dla analizy finansowej – obliczenie i interpretacja.

Dzień drugi

Studium przypadku dla inwestycji budowy biogazowni rolniczej z technologią hydrolizy

10. Analiza finansowa wraz z analizą rentowności projektu (metoda DCF):

 • Oszacowanie nakładów inwestycyjnych (projekcja amortyzacji i wartości końcowej aktywów nabytych i wytworzonych w ramach projektu). 
 • Struktura finansowania projektu. 
 • Wykonanie rachunku wyników – przychody i koszty operacyjne (zmienne i stałe). 
 • Kapitał obrotowy dla modelu – należności, zapasy, zobowiązania. 
 • Przepływy pieniężne dla projektu nominalne i zdyskontowane. 
 • Analiza rentowności projektu z dofinansowaniem – obliczenie wskaźników rentowności NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, NPVe, IRRe, MIRRe i inne. 
 • Bilans dla projektu. 
 • Analiza wrażliwości (ryzyka dla zmiennych oszacowanych w pieniądzu) i obliczenie progu rentowności dla wybranych zmiennych. 
 • Analiza wskaźnikowa (wskaźniki branżowe). 
 • Wizualizacja analizy finansowej i ryzyka (analiza wrażliwości) w postaci wykresów projekcyjnych i analitycznych. 
 • Wykonanie modeli inwestycyjnych dla rozpatrywanych opcji. 
 • Wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wybranej (kluczowej zmiennej projektu metoda Monte Carlo – NPV dla ceny aukcyjnej jako badanej zmiennej.)
 • Wykonanie analizy opcji. 
 • Wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wybranej (kluczowej zmiennej projektu metoda Monte Carlo.)

11. Wykonanie analizy ekonomicznej dla projektu – obliczenie ENPV, ERR i B/C.
12. Obliczenie efektu ekologicznego.
13. Błędy popełniane w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych modernizacyjno-odtworzeniowych.
14. Podsumowanie warsztatów i dyskusja uczestników.

Forma szkolenia

Na zajęcia prosimy zabrać laptop, gdyż podczas szkolenia skoncentrujemy się na kształtowaniu praktycznych umiejętności kalkulacji przepływów pieniężnych i analizy sprawozdań finansowych oraz oceny rentowności projektów inwestycyjnych. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń. W szkoleniu zostanie wykorzystane oprogramowanie Invest for Excel® (wersja testowa), które dedykowane jest do budżetowania kapitałowego i wyceny przedsiębiorstw.

Wymagania sprzętowe

Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania programem MS Excel.
Prosimy o przyniesienie na zajęcia laptop o parametrach:

 • Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 lub 2016, 32 or 64 bit lub Office 365 Desktop.
 • Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1 lub 10, 32 lub 64 bit
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku

W celu przeprowadzenia szkolenia, uczestnicy będą proszeni o zainstalowanie oprogramowania Invest for Excel® (wersji testowej) na laptopach. Oprogramowanie można w każdej chwili odinstalować. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie i uzgodnienie z Administratorem IT możliwości instalacji programów na Państwa laptopach firmowych.

Jak się zapisać?

Mogą Państwo zarejestrować się poprzez:
E-mail: [email protected]

Tel.: +48 22 389 6110

Uwaga! Termin rejestracji na szkolenie upływa na 5 dni przed datą szkolenia.

Ceny

Szkolenie 2-dniowe dla 1 uczestnika: 1200 zł

Dla dwóch uczestników z tej samej firmy: 2 200 zł. Dla trzech uczestników z tej samej firmy: 3 000 zł. Ceny nie uwzględniają podatku VAT. Prosimy o niedokonywanie wpłat przed potwierdzeniem przez organizatora dostępności miejsc.

Cena obejmuje:
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wersję testową Invest for Excel® edycja Enterprise, certyfikat ukończenia szkolenia oraz lunch i przerwy kawowe. Wersja testowa działa jak licencja i ma ograniczenia: stopa dyskontowa i stawka podatkowa są ustalone na określonym poziomie i nie można ich zmieniać, wskaźnik IRR nie jest wyliczony, oprocentowanie kredytu jest ustalone na określonym poziomie, ograniczenie czasowe – 30 dni od instalacji.


Zobacz terminy      Bookmark and Share