ELINKAARIKUSTANNUSLASKENTA JULKISESSA RAKENNUSHANKKEESSA - DataPartner Software

Uutiset

News

ELINKAARIKUSTANNUSLASKENTA JULKISESSA RAKENNUSHANKKEESSA

28.4.2016

TIIVISTELMÄ
SARI SAHLBERG: Elinkaarikustannuslaskenta julkisessa rakennushankkeessa
Tampereen teknillinen yliopisto
Diplomityö, 57 sivua, 6 liitesivua
Helmikuu 2016
Rakennustekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma
Pääaine: Rakennustuotanto
Tarkastajat: professori Kalle Kähkönen ja DI Juhani Heljo

Avainsanat: elinkaarikustannuslaskenta, kustannuslaskenta, LCC, herkkyysanalyysi, julkinen rakennuttaja


Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia elinkaarikustannuslaskennan soveltuvuutta ja käyttöä julkiseen rakennushankkeeseen. Tutkimuksen aihetta käsitellään Espoon Tilakeskus-liikelaitoksen näkökulmasta.

Elinkaarikustannuslaskentaa ei ole aiemmin käytetty Espoon Tilakeskuksen rakentamiskustannusten tarkastelussa. Tarkasteltavat kustannukset ovat sisältäneet ainoastaan rakennuskustannukset mahdollisine rahoituskuluineen ilman käytön ja ylläpidonaikaisia kustannuksia. Kustannuksia ei ole myöskään tarkasteltu pidemmän aikavälin näkökulmasta ja sen vaikutuksista päätöksentekoon.

Kiinteistön elinkaarikustannukset

Kuva. Kiinteistön elinkaarikustannukset ja – tuotot, kun rakennus pidetään purkamiseen asti.

Tässä työssä on tarkoitus tutkia yhden rakennushankkeen ja elinkaarikustannuslaskentaohjelman avulla elinkaarikustannusten vaikutusta niin taloudellisessa kuin päätöksenteko mielessä. Tutkimuksessa etsitään herkkyysanalyysein kriittisiä pisteitä, jotka vaikuttavat investoinnin kannattavuuteen.

Tutkimuksessa käytetään lähtöarvoina Espoon Suurpeltoon kesäkuussa 2015 valmistuneen kohteen KOY Opinmäki Kampus kustannuksia ja tuottoja. Elinkaaren tarkastelu-ajoiksi on määritelty 25 ja 50 vuotta.

Tutkimuksessa havaittiin, että jokainen elinkaarikustannuslaskenta antoi investoinnin kannattavuudesta määritellyllä lähtötekijöillä positiivisen tuloksen. Näin ollen investointi on ollut kannattava tehdä. Herkkyysanalyysissä investoinnin kannalta tärkeiden kannattavuustekijöiden arvoja muutettiin epäedullisiksi ja kannattavuutta arvioitiin uudestaan muutosten kautta. Herkkyysanalyyseistä selvisi, että investoinnin kannattavuus tässä hankkeessa ei ollut herkkä pienille muutoksille.

Tutkimuksessa todettiin valitun ohjelmiston olevan käyttökelpoinen julkisen rakennuttajan elinkaarikustannuslaskentaan.

Tästä aukeaa Sari Sahlbergin diplomityö Elinkaarikustannuslaskenta julkisessa rakennushankkeessa kokonaisuudessaan.

Takaisin


      Bookmark and Share