Invest for Excel софтуерът имаше своето официално стартиращо събитие в Яши (Iasi), Румъния - DataPartner Software

News

Invest for Excel софтуерът имаше своето официално стартиращо събитие в Яши (Iasi), Румъния

January 22, 2010

Управленският инструмент Invest for Excel e официално стартиран в Iasi, Румъния. Ще прочетете повече за събитието така както вестникът “Ziarul de Iasi” го публикува.

Официалното стартиране на софтуера Invest for Excel в североизточна Румъния бе дадено на 21 януари в Iasi от Daris Consulting. Мероприятието привлече много внимание и интерес сред участниците.

Как протече? Най-доброто резюме за събитието ще прочетете в румънската версия на вестник “Ziarul de Iasi”. А ето и кратък превод

Управленският инструмент “Invest for Excel” официално стартира в Iasi

Ziarul de Iasi, 22 Януари 2010, Автор: GABRIELA CURELARU

Компанията Daris Consulting представи нови продукти на финландската компания Datapartner Oy, чийто партньор стана в края на миналата година. Daris Consulting е официален представител на Datapartner за североизточна Румъния и Молдова. Управленският инструмент Invest for Excel, създаден от Datapartner, беше представен от Daris Consulting пред събралите се бизнесмени в залата като управленско решение от най-ново поколение.

" “Invest for Excel е софтуерно решение за бюджетиране, финансови анализи и аргументиране на стратегически решение. Инструментът комбинира предимствата на методиката на сконтирания паричен поток, IFRS отчети и стандарти, най-добрите практики за внедряване, мониторинг и бюджетиране. Продуктът може да бъде тестван напълно безплатно за период от 30 дни и може да бъде изтеглен от сайта www.datapartner.fi” – заяви Dan Schipor, главен мениджър на Daris Consulting. „Посветен специално на управители, инвестиционни анализатори, финансови контрольори, директори и инвеститори, както и за екипите от маркетинга, производството и инженерството, Invest for Excel позволява пълната подготовка в ефективното преследване на относителните показатели на една компания, позволява прозрачност и сравнимост на аналитичните изчисления, докато работи в различни сценарии по гъвкав начин.”

Dedicated especially for managers, investment analysts, financial controllers, directors and investors, as well as the marketing, production and engineering teams, Invest for Excel helps to prepare thorough and efficient pursuit of relative indicators for the company, allow transparency and comparability in analytical calculations and work on many  scenarios in a flexible way.

„Представете си например инвестиция за 15 години в парк с вятърни мелници. Въведете цифрите, които отчитате, като например стойност на инвестицията, броят на турбините и средната им производителност, софтуерът ще изчисли години на амортизация на инвестицията, печалба или загуба в края на периода и много други релевантни индекси. Може да направи и чувствителен анализ. Например можете да изчислите какво ще се случи, ако продуктивността спадне с 10%. Тази част е много важна, тъй като някои от стойностите, които се вземат в предвид при разписването на бизнес плана, могат да се окажат с грешно приближение.” – добавя Schipor.

Предимствата на новия софтуер са ниската цена, максималната гъвкавост на внедряване и неговата лекота на използване, постигната благодарение на средата на Microsoft Excel и принципите на IFRS, използвани във всички страни от ЕС, та дори и други.

Invest for Excel стартира в Iasi, Румъния на 21 януари, 2010г.

Dan Schipor – Главен управител на Daris Consulting, представя софтуера Invest for Excel.

 Invest for Excel стартира в Iasi, Румъния на 21 януари, 2010г.

Моля, запознайте се в оригинал и с новината на румънски език:

Instrumentul de management "Invest for Excel", lansat oficial si la Iasi

Ziarul de Iasi, 22.01.2010

Autor: Gabriela CURELARU

Societatea Daris Consulting a prezentat ieri la Iasi noile produse ale companiei filandeze Datapartner Oy a carei partener a devenit la sfirsitul anului trecut. Fiind reprezentat exclusiv la nivel regional, in nord estul tarii si in republica Moldova, a instrumentului de management "Invest for Excel" dezvoltat de catre Datapartner Oy, Daris Consulting a adus la cunostinta oamenilor de afaceri aflati in sala, solutii de management "de ultima generatie".

"Invest for Excel este o solutie software pentru bugetare, analiza financiara si fundamentare a deciziilor strategice. Instrumentul combina beneficiile metodologiei actualizarii fluxului de numerar, standardelor de rapoarte IFRS si de cele mai bune practici in implementare, urmarire si executie bugetara. Produsul poate fi testat gratuit timp de 30 de zile si poate fi descarcat de pe site-ul www.datapartener.fi", a sustinut Dan Schipor, manager general Daris Consulting.

Dedicat in special managerilor, analistilor de investitii, controlerilor financiari, investitorilor si directorilor precum celor de marketing, productie si inginerie, Invest for Excel ajuta la pregatirea riguroasa si urmarirea eficienta a indicatorilor relativi pentru companie, permite transparenta si comparabilitate in calculele analitice precum si lucrarea in paralel cu mai multe scenarii flexibile.

"Sa luam exemplul unei investitii pe 15 ani intr-un parc de eoliene. Introducind cifrele care vi se cer de genul valoarea investitie, numarul de turbine si productia medie estimata, soft-ul va va calcula anii de amortizarea a investitiei, profitul sau pierderea rezultata si multi alti indicatori relevanti. De asemenea, poate efectua si analize de senzivitate. De exemplu, puteti calcula ce se intimpla daca productia scade cu 10%. Aceasta parte este foarte utila deoarece unele cifre luate in calcul la intocmirea planului de afaceri pot fi estimate gresit", a adaugat Schipor.

Avantajele noului software sint un pret scazut, flexibilitate maxima in implementarea si utilizarea lui, utilizarea facila datorita construirii solutiei pe functionalitatile pe baza ale Microsoft Excel si pe baza principiilor IFRS, utilizate in toate tarile membre UE si nu numai.

За повече информация:

Daris Consulting, телефон: +40 740 183 111

 

назад


      Bookmark and Share